Skip to content

Cyn-filwyr Cymru yn cael cefnogaeth i ailadeiladu eu bywydau

Image of man standing on a beach

Mae’r elusen Lluoedd Arfog Alabaré yn cefnogi cyn-filwyr yng Nghymru sydd wedi cael trafferth neu wedi bod yn ddigartref ers gadael y Gwasanaethau.

Gyda thua 15,000 o bersonél yn gadael y Lluoedd Arfog bob blwyddyn (MOD 2020) ledled Cymru amcangyfrifir bod dros 115,000 o gyn-filwyr, sef 1 ym mhob 22 o bobl dros 16 oed (Llywodraeth Cymru 2022).

Gweld y dudalen hon yn Saesneg

Mae’r mwyafrif helaeth yn trawsnewid i stryd sifil heb broblem, fodd bynnag, mae lleiafrif bach ond arwyddocaol yn wynebu problemau. Amcangyfrifir bod tua 15% yn cael trafferth ymgysylltu a gwneud trosglwyddiad cadarnhaol i fywyd sifil (Lleng Brydeinig Frenhinol). Gallai’r achos o’u trafferthion fod wedi’i wreiddio yn y profiadau a gawson nhw wrth wasanaethu ond yn cael eu chwyddo gan heriau sy’n bodoli yn eu bywydau sifil.

Un cyn-filwr sydd wedi elwa ar gefnogaeth Alabaré yw David. Ffeindiodd David ei hun yn byw ar y strydoedd ar ôl dirywiad iechyd meddwl a ddaeth â’i briodas i ben.

Dywed David:

“Ymunais pan oeddwn i’n 19 gan wasanaethu 4 blynedd yn y Magnelau Brenhinol. Cefais amser gwych yn y Fyddin ac roeddwn i’n caru’r amseroedd hynny ond ar ôl dod yn ôl o Irac roeddwn i’n cael trafferth fawr gyda PTSD heb ei ddiagnosio. Trodd allan ar ôl ychydig o flynyddoedd bod gen i PTSD ond nid oedd wedi’i ganfod yn wreiddiol. Yna gadewais Fyddin Prydain, roedd pethau’n iawn i ddechrau… ceisiodd fy ngwraig, fy mhlant a minnau setlo i mewn i’n bywyd newydd a dechreuais fusnes fy hun yn gweithio fel Hyfforddwr Personol. Ond dirywiodd fy iechyd meddwl a stopiais i weithio, fodd bynnag, roeddwn yn ddyn tŷ ac yn edrych ar ôl fy merched a roddodd bwrpas newydd imi. Arweiniodd straen o fewn y briodas at ddadfeilio ein priodas. Doedd gen i nunlle i fynd ac yn y pen draw roeddwn i’n cysgu ar y strydoedd ond daeth llinell bywyd drwy Alabaré.”

Rhoddodd Alabaré gartref i David yn eu tŷ yn Ne Cymru ac fe’i cefnogwyd i ddechrau ar ei daith adfer

“Yn Hydref 2023 deuthum i Alabaré lle rwy’n teimlo’n ddiogel ac yn teimlo cysylltiad mawr â’m ffydd Gristnogol gan fy mod wedi fy medyddio’r flwyddyn flaenorol. Nawr mae gen i gartref ac rwy’n cael fy nghefnogi ac yn cael fy nghlywed. Mae gen i arweiniad gwych ac nid wyf yn teimlo’n unig fwyach, gwn os oes angen unrhyw beth arna i neu dim ond siarad gallaf wneud hynny gydag unrhyw un o’r staff. Mae gen i gartref diogel a gallaf fynd i’r blaendraeth bob dydd. Rwy’n gwirfoddoli gyda’r eglwys leol a’r hwb Cyn-filwyr lleol. Mae Alabaré yn rhoi cefnogaeth i mi gyda’m pryder i fy helpu i gymryd rhan yn eu lles mewn ffordd na fyddaf yn teimlo’n llethol.

“Cafodd Alabaré apwyntiad imi gyda’r GIG Cyn-filwyr a allai roi fy niagnosis cywir imi sy’n golygu fy mod ar y feddyginiaeth gywir bellach sydd wedi arwain at fywyd sefydlog. Rwy’n gweithio’n galed i adeiladu perthynas gwell gyda fy nheulu ac i ddod o hyd i gartref tymor hir diogel a sefydlog. Nid wyf yn gwybod ble byddwn i pe na bawn wedi cael fy nghyfeirio at Alabaré. Gallaf ddweud yn ddiogel bod Alabaré wedi rhoi’r sylfeini i mi fynd ymlaen a bod yn llwyddiannus gyda pha bynnag lwybr gyrfa a ddewisaf ei gymryd.”

Amcangyfrifir bod o’r 274,000 o bobl yn y DU sy’n ddigartref mae rhwng 3% a 6% ohonynt yn Gyn-filwyr (Shelter 2021). Yng Nghymru, Alabaré yw’r darparwr mwyaf o gefnogaeth i gyn-filwyr digartref neu fregus yn y wlad gan redeg 7 cartref, rhaglen iechyd a lles awyr agored, cynllun hyfforddi diwydiant adeiladu hunan-adeiladu ac yn arweinwyr wrth eirioli dros wasanaethau integredig i gyn-filwyr. Gan geisio darparu rhwydwaith o gefnogaeth, mae Alabaré hefyd yn gweithio gydag elusennau a darparwyr eraill yn y wlad fel y GIG Cyn-filwyr a’r Gwasanaethau Lles Meddygol Amddiffyn i sicrhau bod gan gyn-filwyr bregus fynediad at y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

Mae David yn un o’r 37 o gyn-filwyr sy’n byw gyda Alabaré heno yng Nghymru. Mae gan bob un Geithiwr Cefnogi pwrpasol i’w helpu i ddewis llwybr eu hunain yn ôl i fywyd annibynnol llwyddiannus. Mae’r gefnogaeth y mae ef ac eraill di-ri yn ei chael yn Alabaré yn bosibl diolch i haelioni cefnogwyr yr elusen ac ariannu gan Swyddfa Materion Cyn-filwyr (OVA) drwy Gronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog o dan y rhaglen Lleihau Ddigartrefedd Cyn-filwyr, Cronfa Gymwynasgar y Fyddin, Sefydliad y Cyn-filwyr ac Ymddiriedolaeth Cymwynas a’r Elusen Forol Frenhinol a Morwyr y Llynges Frenhinol.

Bydd gan Alabaré stondin yn Sioe Awyr Cymru ar y 6ed a’r 7fed o Orffennaf lle gallwch ddarganfod mwy am eu cefnogaeth i gyn-filwyr yng Nghymru.

*defnyddiwyd modelau i barchu cyfrinachedd ein cleientiaid.

Quick contact

If you need some help or have any questions please get in touch. We will get back to you within 48 hours for any general enquiries. If you need emergency help click here

"*" indicates required fields


We will only contact you about this enquiry, and will not add you to any marketing lists etc.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.